Затверджено 11.11.2018

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ СИСТЕМИ “i-bee”

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. АБОНЕНТ – особа, що уклала із ВИКОНАВЦЕМ договір публічної оферти системи “i-bee” та отримує послуги за цим договором.
1.2. ВИКОНАВЕЦЬ – фізична особа-підприємець Кочевих Володимир Іванович, зареєстрований за адресою 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 15, к. 26, офіційний WEB-сайт: www.i-bee.net .
1.3. СИСТЕМА «i-bee» (надалі – СИСТЕМА) – програмно-апаратний комплекс, який дозволяє АБОНЕНТУ отримувати інформацію про стан ОБЛАДНАННЯ та близького до нього навколишнього середовища, а також отримувати довідкову інформацію за допомогою підключення до мережі Інтернет.
1.4. ПОСЛУГА – комплекс телекомунікаційних послуг, які дозволяють віддалено отримувати дані про стан ОБ’ЄКТА, використовуючи технології бездротової мережі LORA та мобільного зв’язку GSM-стандарту 900/1800, з подальшим наданням отриманих даних АБОНЕНТУ.
1.5. АБОНЕНТСЬКА ПЛАТА – фіксований регулярний платіж, визначений ВИКОНАВЦЕМ у ТАРИФНОМУ ПЛАНІ, який сплачується ВИКОНАВЦЕМ за ПОСЛУГИ, що надаються ВИКОНАВЦЕМ.
1.6. ТАРИФНИЙ ПЛАН – визначений ВИКОНАВЦЕМ документ, розміщений на офіційному сайті ВИКОНАВЦЯ та у ДОДАТКУ, який визначає перелік ПОСЛУГ та їх вартість.
1.7. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ – послуги ВИКОНАВЦЯ, які не включені до ТАРИФНОГО ПЛАНУ та окремо замовляються АБОНЕНТОМ.
1.8.  ОБ’ЄКТ — стаціонарний об’єкт, на якому встановлено та/або розміщено ОБЛАДНАННЯ.
1.9.  ОБЛАДНАННЯ — апаратні телеметричні пристрої, такі як «HUB», «HIVE» та електронні
ваги, що сполучають різні технології телеметрії, бездротової радіо- та мобільного зв’язку, які дозволяють здійснювати віддалені вимірювання та збір інформації з подальшим пересиланням їх на СЕРВЕР. Для роботи ОБЛАДНАННЯ АБОНЕНТ повинен використовувати власну SIM-карту з активованою послугою мобільного зв’язку.
1.10. ЛОГІН та ПАРОЛЬ — сукупна унікальна послідовність символів, яку створює АБОНЕНТ для здійснення доступу до інформації, яка надається ВИКОНАВЦЕМ у рамках даного Договору.
1.11. СЕРВЕР – набір програмно-апаратних засобів, призначених для збору, обробки та збереження даних, що надходять від ОБЛАДНАННЯ, з подальшим наданням даних АБОНЕНТУ.
1.12. ДОДАТОК – програмне забезпечення, що встановлюється на мобільний пристрій АБОНЕНТА або надається на умовах WEB-доступу, за допомогою якого та мережі Інтернет АБОНЕНТ має можливість отримувати доступ до інформації про власні ОБ’ЄКТИ.
1.13. АКТИВАЦІЯ ПОСЛУГИ – реєстрація АБОНЕНТА у ДОДАТКУ, успішне створення ОБ’ЄКТУ, успішне додавання ОБЛАДАННЯ.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Умови цього Договору визначаються ВИКОНАВЦЕМ самостійно відповідно до чинного законодавства України.
2.2. Цей Договір публічної оферти укладається із кожною особою (юридичною або
фізичною), яка бажає його укласти, шляхом згоди АБОНЕНТА, яка надається останнім під час замовлення ОБЛАДНАННЯ через офіційний сайт ВИКОНАВЦЯ та/або АКТИВАЦІЇ ПОСЛУГИ. 2.3. Договір є обов’язковим для виконання ВИКОНАВЦЕМ після розміщенні його на офіційному сайті ВИКОНАВЦЯ. Для АБОНЕНТА договір стає обов’язковим для виконання після АКТИВАЦІЇ ПОСЛУГИ.
2.4. ПОСЛУГИ надаються з моменту АКТИВАЦІЇ ПОСЛУГИ АБОНЕНТОМ та створення ОБ`ЄКТУ/ОБ’ЄКТІВ у ДОДАТКУ відповідно до інструкції на СИСТЕМУ. До кінця 2019 року (а саме до 23:59:59 31 грудня 2019 року за Київським часом), ПОСЛУГА надається на безоплатній основі.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Права ВИКОНАВЦЯ
3.1.1. Припиняти надання ПОСЛУГИ АБОНЕНТУ у випадку наявності будь-якої заборгованості за цим Договором.
3.1.2. Оновлювати функціонал ОБЛАДНАННЯ, ДОДАТКУ та СЕРВЕРУ без попереднього погодження із АБОНЕНТОМ.
3.1.3. Змінювати вартість АБОНЕНТСЬКОЇ ПЛАТИ, ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ та зміст ТАРИФНИХ ПЛАНІВ шляхом інформування АБОНЕНТА за допомогою ДОДАТКУ та офіційного сайту (www.i-bee.net) або офіційної сторінки у соціальній мережі Facebook (https://www.facebook.com/ibee.net/) не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до набуття чинності цих змін.
3.2. Права АБОНЕНТА
3.2.1.  Отримувати доступ до СИСТЕМИ у випадку своєчасної сплати .
3.2.2.  Достроково розірвати договір без будь-яких штрафних санкцій з боку ВИКОНАВЦЯ.
3.3. Обов’язки ВИКОНАВЦЯ:
3.3.1. Надати АБОНЕНТУ доступ до СИСТЕМИ , призначеної для потреб АБОНЕНТА, в межах функціональних можливостей СИСТЕМИ , куди будуть надходити нові дані від Обладнання АБОНЕНТА;
3.3.2. Забезпечити доступ до СИСТЕМИ через Інтернет для отримання інформації про стан ОБ’ЄКТІВ АБОНЕНТА.
3.3.3. Надати АБОНЕНТУ можливість доступу до інструкції з користування ОБЛАДНАННЯМ та ДОДАТКОМ.
3.3.4. Надавати інформаційну підтримку з технічних питань.
3.3.5. Забезпечити збереження сигналів, що надходять від ОБЛАДНАННЯ, встановленого або розміщеному на ОБ’ЄКТІ, і зберігання цих даних в архіві протягом необмеженого часу.3.4. Обов’язки АБОНЕНТА:
3.4.1.  Використовувати ОБЛАДНАННЯ виключно у складі СИСТЕМИ .
3.4.2.  Своєчасно оплачувати послуги, надані в рамках даного ДОГОВОРУ.
3.4.3.  Надати контактні дані, необхідні для надання ПОСЛУГИ.

4. РЕГЛАМЕНТ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. ВИКОНАВЕЦЬ надає АБОНЕНТУ ПОСЛУГУ «i-bee» на безкоштовній основі до 23:59:59останнього дня грудня 2019 року за Київським часом.
4.2. Подальша вартість ПОСЛУГИ «i-bee» буде визначена протягом 2019 року, про що ВИКОНАВЕЦЬ повідомить АБОНЕНТУ не пізніше 30.09.2019 р.
4.3. При АКТИВАЦІЇ ПОСЛУГИ ВИКОНАВЦЕМ формується Контракт на користування ПОСЛУГОЮ з унікальним ідентифікатором (надалі – Номер Контракту). Контракт містить інформацію про:
4.3.1. Користувача;
4.3.2.  Кількість та тип обладнання;
4.3.3.  Вид послуги;
4.3.4.  Дата активації;
4.3.5.  Стан контракту.
4.4. Для користування ПОСЛУГОЮ, після закінчення безкоштовного періоду, АБОНЕНТ сплачує вартість ПОСЛУГИ до кінця поточного року в залежності від кількості активованих пристроїв.
4.5. Оплата ПОСЛУГИ здійснюється за допомогою ДОДАТКУ. При оплаті АБОНЕНТ обирає ПОСЛУГУ з переліку доступних.
4.6. Переказ коштів на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ здійснюється за допомогою системи LIQPAY і повністю відповідає її умовам.
4.7.  Комісію за переказ коштів сплачує ВИКОНАВЕЦЬ.
4.8.  Обробка платежів та продовження термінів користування ПОСЛУГОЮ відбувається
впродовж 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту отримання платежу на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ.
4.9. У випадку, якщо на 00:00 годин 11 січня поточного року ПОСЛУГА не була продовжена,вона переходить в статус «Призупинено». В такому статусі АБОНЕНТ не отримує дані від ОБЛАДНАННЯ.
4.10. Для відновлення ПОСЛУГИ АБОНЕНТ повинен сплатити її використання згідно п. 4.5 цього ДОГОВОРУ. Зарахування коштів відбувається наступним чином:
4.10.1. Один рік періоду – на користування ПОСЛУГОЮ до кінця поточного року.
4.11. У випадку перебування ПОСЛУГИ в статусі «Призупинено» впродовж 3 (трьох) календарних місяців, ПОСЛУГА переходить в стан «Заблоковано».
4.12. Поновити ПОСЛУГУ зі статусу «Заблоковано» можна звернувшись до ВИКОНАВЦЯ.Витрати на передачу ОБЛАДНАННЯ і його повернення АБОНЕНТУ покладаються на АБОНЕНТА.
4.13. За період знаходження ОБЛАДНАННЯ в стані «Призупинено» або «Заблоковано» дані про його роботу АБОНЕНТУ не надаються.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором ВИКОНАВЕЦЬ і АБОНЕНТ несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.5.2. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за порушення зобов’язань, передбачених в п.3.3.1. ДОГОВОРУ, якщо ці порушення настали з причин, не залежних від ВИКОНАВЦЯ, а саме:5.2.1. У разі збою, порушення режиму або втрати даних, які настали до моменту надходження даних на сервер ВИКОНАВЦЯ.
5.2.2. У разі збою, порушення режиму або втрати даних, які настали в період передачі даних від сервера ВИКОНАВЦЯ до АБОНЕНТА.
5.2.3. У разі виникнення збоїв у передачі даних від ОБЛАДНАННЯ, викликаних стороннім втручанням у його роботу.
5.3. ВИКОНАВЕЦЬ припиняє надання ПОСЛУГИ з моменту порушення строків оплати. Подальше надання ПОСЛУГИ відновлюється після оплати заборгованості.
5.4. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується зберігати сувору конфіденційність інформації про АБОНЕНТА та його ОБ’ЄКТИ згідно Політики конфіденційності, розміщеною на WEB-сайті ВИКОНАВЦЯ.
5.5. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальність за збитки, що виникли в наступних випадках, але не обмежуючись ними:
5.5.1. Неправильної роботи СИСТЕМИ, викликаної неналежним функціонуванням інших
електричних пристроїв, що використовуються у безпосередній близькості до ОБ’ЄКТА; 5.5.2. Відсутності можливості прийому і відправки сигналів, необхідних для правильної роботи, чи інших порушень / перешкод радіопередач, незалежних від ВИКОНАВЦЯ, викликані неналежним використанням з боку АБОНЕНТА;
5.5.3.  У разі надання АБОНЕНТОМ паролю до СИСТЕМИ третім особам.
5.5.4.  У разі використання АБОНЕНТОМ неякісного пароля, без дотримання рекомендацій
ВИКОНАВЦЯ щодо його змісту.

6. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

6.1. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність інших положень цього Договору та Договору в цілому, оскільки Сторони допускають, що цей Договір міг бути укладений і без такого положення. У разі якщо виявиться недійсним положення цього Договору, що є суттєвим, Сторони зобов’язуються протягом 10 календарних днів з моменту визнання недійсним такого положення, підписати відповідну зміну до цього Договору з метою приведення недійсного положення у відповідність до чинного законодавства України.
6.2. Взаємовідносини Сторін, які не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.
6.3. Сторона зобов’язується повідомити іншу Сторону про початок процедури закриття (ліквідації / реорганізації) протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту прийняття рішення про початок процедури закриття (ліквідації / реорганізації).
6.4. Прийняттям цього Договору кожна зі Сторін Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає іншій Стороні однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цьому Договорі, рахунках, актах, накладних та інших документах, що стосуються цього Договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також підтверджує, що отримала повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних у Державному реєстрі баз персональних даних.
6.5. Сторони підтверджують, що на момент прийняття цього Договору не усунені від виконання своїх обов’язків та їх повноваження підтверджені належним чином.
6.6. Кожна зі сторін зобов’язана зберігати сувору конфіденційність отриманої від іншої сторони будь-якої інформації з предмету ДОГОВОРУ і вживати всіх заходів, щоб вберегти отриману інформацію від розголошення.